Prekių krepšelis  (0)

Akcijos „Nuolaidos kodas – Newsletter“ sąlygos

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Šiose akcijos, vadinamos „Nuolaidos kodas – Newsletter“, sąlygose nustatytos Akcijos taisyklės, sąlygos bei skundų pateikimo terminas ir procedūra, naudojimosi taisyklės ir teisės, suteikiamos Akcijoje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Organizatoriaus įsipareigojimai (toliau – Akcijos sąlygos).
2. Akcijos Nuolaidos kodas – Newsletter(toliau – Akcija) Organizatorius yra  bendrovė eobuwie.pl S.A. (lenk. eobuwie.pl Spółka Akcyjna), kurios buveinė yra Nowy Kisielin – Nowa g. 9, 66-002 Zieliona Gura, Lenkija (lenk. ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Polska), įregistruota Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Zeliona Guros rajono teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000541722, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 9291353356, (BDO) 000031285, įmonės kodas (REGON) 970569861, įstatinis kapitalas, kurį sudaro 2 000 000,00 zlotų, yra visiškai apmokėtas (toliau – Organizatorius).
3. Akcija yra vykdoma per internetinę parduotuvę eavalyne.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) adresu internete www.eavalyne.lt.
4. Akcijoje gali dalyvauti klientai, gavę iš Organizatoriaus nuolaidos kodą - įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas tampa Akcijos dalyviais (toliau – Akcijos dalyvis). Akcija yra skirta išskirtinai tiems asmenims, kurie Organizatoriui nurodė savo el.pašto adresą tuo tikslu, kad gautų Internetinės parduotuvės Naujienlaiškį. Organizatorius ne vėliau kaip per 2 dienas po to, kai Klientas užsiprenumeruoja Naujienlaiškio paslaugą, išsiunčia Klientui nuolaidos kodą tuo el. paštu, kurį Klientas nurodė registruodamasis Naujienlaiškiui gauti.

 

II. Akcijos dalykas ir Akcijos sąlygos

1. Akcijos dalykas yra galimybė Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios galiojimo metu Akcijos dalyviui suteikiama 10 Eur vertės nuolaida, taikoma nuo reguliarios Produktų kainos su PVM, siūlomų Internetinėje parduotuvėje Akcijos galiojimo laikotarpiu. (toliau – Nuolaida).
2. Akcijoje nedalyvauja:

a) Nukainoti Produktai (t.y. Produktai, kurių Kaina buvo sumažinta iki Akcijos, įskaitant skirtukuose esančius produktus https://www.eavalyne.lt/filtras:nuolaidos.html ) bei
b) prekių ženklų produktai, neįtraukti į Akciją – jų sąrašą galima rasti čia: www.eavalyne.lt/prekiu_zenklai_nedalyvaujantys_akcijoje bei
c) produktai, kurių kaina jau yra sumažinta kuponais, čekiais, akcijomis, nuolaidomis ar kitais specialiais kainų ar produktų pasiūlymais.

3. Nuolaida taikoma tik tuo atveju, jei įdėtų į Pirkinių krepšelį Akcijoje dalyvaujančių Produktų vertė yra ne mažesnė, nei 70 Eur.
4. Akcija galioja iki kol bus atšaukta  (toliau – Akcijos galiojimo laikotarpis), atsižvelgiant į 13 šių Akcijų sąlygų punktą.
5. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (Akcijos dalyvis, pirkdamas produktus pagal Akciją, nepatiria papildomų išlaidų, išskyrus pareigą sumokėti Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainą bei padengti Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų pristatymo išlaidas).
6. Norint dalyvauti Akcijoje, būtina:

a) užsisakyti Naujienlaiškių siuntimo paslaugą, kaip numatyta Taisyklėse;
b) susipažinti su Naujienlaiškio prenumeratos taisyklėmis ir sutikti su jomis;
c) Akcijos galiojimo laikotarpiu pateikti Užsakymą, kurio suma būtų ne mažesnė kaip 70 eurų;
d) prieš pateikiant Užsakymą Krepšelio skiltyje įvesti Organizatoriaus Akcijos dalyviui suteiktą nuolaidos kodą, kuris leidžia pasinaudoti Nuolaida, bei paspausti mygtuką „Naudoti kuponą“. Jei Akcijos dalyvis Nuolaidos kodą įves po Užsakymo pateikimo, Nuolaida nebus pritaikyta. Tokiu atveju, po užsakymo apmokėjimo, Akcijos dalyvis galutinai praranda teisę pasinaudoti Akcija šiam užsakymui.

7. Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, mažesnėmis Kainomis, lojalumo programomis, specialiais Kainų ar Produktų pasiūlymais, taikomais Internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai tokios akcijos, nuolaidos, mažesnės Kainos, lojalumo programos, specialios Kainų ar Produktų pasiūlymo sąlygos numato kitaip.
8. Nuolaida bus pritaikyta Akcijos dalyvio įsigyto Internetinėje parduotuvėje produkto ar Produktų reguliarią Kainą sumažinant nustatyta Nuolaidos suma, skaičiuojant nuo visos reguliarios Produkto Kainos. Akcija (mažesnė Kaina) netaikoma Internetinėje parduotuvėje įsigytų pagal Akciją Produktų pristatymo išlaidoms, kurias visas padengia Akcijos dalyvis.
9. Perkant vienu metu kelis Produktus, kuriems taikoma Akcija, Nuolaida skaičiuojama nuo bendros įsigytų Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainos. Jei Klientas grąžina Produktą, įsigytą šios Akcijos metu, Organizatorius Klientui grąžins tik faktiškai sumokėtą sumą už Produktą (kainą, sumažintą Nuolaidos verte arba proporcinga Nuolaidos vertės dalimi). Tuo atveju, jei Akcijos dalyvis negrąžina visų Akcijos galiojimo metu įsigytų Produktų, kuriems buvo pritaikytas Organizatoriaus suteiktas kodas, jam Organizatorius grąžins sumą, proporcingai sumažintą nuolaidos verte.
10. Akcijos galiojimo metu, kiekvienas Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Akcija tik vieną kartą.
11. Organizatoriaus nustatyta Akcijos Nuolaida neišmokama pinigais arba nekeičiama į bet kokią kitą mokėjimo priemonę bei negali būti perkelta.
12. Akcijos dalyvis, pirkdamas Produktus Internetinėje parduotuvėje, turi teisę, tačiau neprivalo pasinaudoti Nuolaida.
13. Akcijos dalyvis, remdamasis šiose Akcijos sąlygose nustatytomis taisyklėmis, gali pasinaudoti Nuolaida per vienerius metus nuo jos gavimo.

 

III. Skundų teikimas

1. Visus skundus, susijusius su Akcija, Akcijos dalyvis gali teikti elektroniniu paštu info@eavalyne.lt arba siųsdamas laiškus Organizatoriaus adresu eobuwie.pl S.A., Nowy Kisielin - Innowacyjna 1, Park Logistyczny Panattoni, 66-002 Zielona Góra  (toliau – Skundai).
2. Siekdami per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti Skundus, prašome nurodyti Akcijos dalyvio vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., elektroninį adresą arba telefono numerį) bei aprašyti Skundo teikimo priežastis.
3. Akcijos dalyvis bus informuotas apie išnagrinėtą Skundą ir sprendimo būdą per 14 dienų elektroniniu paštu arba raštu.
4. Skundus nagrinėja Organizatorius, vadovaudamasis, be kita ko, ir šių Akcijos sąlygų nuostatomis.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Akcijos sąlygos yra pateiktos internete adresu URL: https://eavalyne.lt/naujienlaiskio-kodo-naudojimo-taisykles ir pradeda galioti nuo 2021.04.14.
2. Jei neatsiranda aiški kitokia reikšmė, tai Akcijos sąlygose vartojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi tokią reikšmę, kokia joms suteikta Internetinės parduotuvės taisyklėse, pateiktose adresu https://www.eavalyne.lt/taisykles.
3. Paslaugų teikėjas gali pakeisti šias Taisykles esant bent vienai iš toliau nurodytų svarbių priežasčių:

a) jeigu pasikeitė teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimą, turinčios įtakos Sutartyje nurodytoms abipusėms teisėms ir prievolėms, arba pasikeitė minėtų nuostatų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, sprendimų, rekomendacijų ar kompetentingų įstaigų ar institucijų rekomendacijų;
b) įstatymų, reglamentuojančių Organizatoriaus produktų pardavimą ar paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis, pasikeitimas, turintis įtakos abipusėms teisėms ir pareigoms, nurodytoms tarp Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitus aukščiau nurodytų įstatymo nuostatų aiškinimui dėl tam tikros srities kompetentingų tarnybų ar įstaigų sprendimų ar rekomendacijų;
c) jeigu dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų atlikimo būdas;
d) jeigu išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas;
e) jeigu dėl Paslaugų teikėjo naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų Taisyklėse aptartų funkcijų ar paslaugų pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

4. Atlikęs Taisyklių pakeitimus, Paslaugų teikėjas Internetinėje Parduotuvėje paskelbs vientisą Taisyklių tekstą. Akcijos sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kai jie yra aiškiai išdėstyti ir pateikti Internetinėje Parduotuvėje. Nuolaidoms, kurios pagal II.13 punktą lieka galioti pagal Akcijos sąlygų keitimo metu, galioja dabartinė Akcijos sąlygų redakcija.
5. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ji priklauso Lietuvos Respublikos teismų, bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai, išskyrus atvejus, kai imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip.Į viršų
«
»